ŚRODOWISKO: Strategie energetyczne samorządów – pomiędzy interesami państwa, możliwościami JST i potrzebami mieszkańców

Perspektywa strategiczna

 • Czy gminy powinny dążyć do samodzielności czy samowystarczalności energetycznej?
 • Czy ze względu na intensywność zapotrzebowania na energię i ograniczenia infrastrukturalne gminy miejskie są w stanie osiągnąć samowystarczalność bez współpracy z gminami wiejskimi, które tych ograniczeń są pozbawione i mają większe szanse na bycie eksporterami energii netto? Czy strategie samowystarczalności energetycznej powinny być budowane w skali gmin, czy powiatów?
 • Jaka jest najskuteczniejsza rola gminy w zachęcaniu mieszkańców prywatnych budynków do przejścia na ogrzewanie ekologiczne? Dostawcy środków na zmianę systemu, edukatora, czy integratora wszystkich stron w sprawie? Jakie są sprawdzone mechanizmy finansowania termomodernizacji i wymiany pieców?

 

Taktyka i narzędzia

 • Narzędzia osiągania samowystarczalności energetycznej gmin. Rozwój  energetyki prosumenckiej, klastrów energii, wykorzystania biogazu z odpadów, farmy wiatrowe – które rozwiązania są najbardziej efektywne, a które przynoszą najwięcej korzyści poza oszczędnościami kosztów energii?
 • Efektywne sposoby na zmniejszanie poboru mocy z sieci publicznej (OZE, kogeneracja, poprawa efektywności energetycznej budynków w formule PPP ESCO, wspólne zakupy energii z ościennymi gminami i powiatami, klastry energii, modernizacja lokalnych ciepłowni i sieci, magazynowanie energii).
 • Innowacje w wytwarzaniu energii. Fotowoltaika użytkowa nowej generacji na twardych liczbach - moc, koszty, okres zwrotu.
 • Odpady komunalne jako źródło energii.
 • Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (inteligentne oświetlenie budynków, ulic, parków, sygnalizacji świetlnej …)
 • Jak skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym?
 • Jak przekonać mieszkańców do segregacji odpadów? Systemy motywacyjne i powiązana z nimi infrastruktura.
 • Smog komunikacyjny – kupować niskoemisyjne autobusy czy wystarczy zmywać ulice?
  Jakie są całkowite koszty wdrożenia nowego taboru elektrycznego lub gazowego – wraz z infrastrukturą?
 • Czy wymuszać na inwestorach nowe standardy ekologiczne (certyfikaty, szara woda w obiegu zamkniętym itp)?