Ryszard Brejza

Prezydent Miasta Inowrocław

Ryszard Brejza urodził się 13 marca 1958 roku w Inowrocławiu.

W 1982 roku uzyskał tytuł magistra historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej (1995), kurs - Europejski system władz lokalnych i regionalnych (Bruksela, 1993), seminarium - Doświadczenia międzynarodowe w reformie finansowania służby zdrowia (Wiedeń, 1998).

Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMK w Toruniu (1980-81). Marszałek Konwencji NZS oraz delegat na pierwszy Zjazd NZS. Od 1981 r. członek NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania - założyciel Koła w SP nr 2 i jego pierwszy przewodniczący. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu, później jako nauczyciel historii oraz wicedyrektor w Zespole Szkół Medycznych. Był także starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W latach 1992-1998 piastował stanowisko Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego. Radny Rady Miejskiej Inowrocławia w latach 1990-1998. W latach 1997-2001 Poseł na Sejm RP. Przewodniczył stałej podkomisji do spraw polityki regionalnej, był członkiem komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, posłem sprawozdawcą m.in. ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego. Jako  poseł zgłosił ponad 200 interpelacji.

Był pomysłodawcą i organizatorem pierwszego w Polsce wojewódzkiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, współtwórcą koncepcji utworzenia województwa kujawsko-pomorskiego ze stolicą w Bydgoszczy i Toruniu. Zorganizował kilka konferencji i seminariów dotyczących problematyki samorządowej.
Od 2003 r. jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, był inicjatorem powołania Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin, w którym w latach 2002-2006 sprawował funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Był członkiem Rady Polityki Regionalnej Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (2000-2004). Jest członkiem Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny, Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.

Od 2002 r. czterokrotnie wybierany przez mieszkańców na urząd Prezydenta Miasta Inowrocławia. Do największych osiągnięć jego prezydentury należy zaliczyć:

 • opracowanie kompletnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • otwarcie na początku lipca 2017 r. obwodnicy Inowrocławia, o którą miasto walczyło kilkanaście lat,
 • rewitalizacja śródmieścia i Parku Solankowego- rozbudowa parku o kolejne 35 ha,
 • unowocześnienie komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych i hybrydowych autobusów, dzięki czemu Inowrocław to pierwsze w Polsce miasto, w którym flota autobusów zostanie całkowicie zelektryfikowana,
 • liczne inwestycje drogowe: przebudowy i remonty ulic, chodników, budowa zatok parkingowych, ścieżek rowerowych, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • wybudowanie 34 tzw. mieszkań chronionych dla osób samotnych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
 • zbudowanie 92 nowych mieszkań,
 • zbudowanie basenu „Wodny Park” oraz sezonowego termalnego, zmodernizowanie basenu „Delfin”,
 • przebudowanie stadionu miejskiego na piłkarsko-lekkoatletyczny,
 • powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
 • wprowadzenie Karty Inowrocławianina i „Kopert Życia”,
 • remonty miejskich placówek oświatowych, budowa orlików i placów zabaw.
 • utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskie oraz Miejskiej Rady Seniorów,
 • przyczynienie się do powstania Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

W okresie jego kadencji nastąpił spadek liczby bezrobotnych o ponad połowę z 9 tys. do 4 tys., a według raportu WHO Inowrocław to jedyne miasto w Polsce spełniające wymagania tej organizacji w zakresie czystego powietrza.

Wyróżniony został m.in. Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Wojewody Bydgoskiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Samorządu Terytorialnego Woj. Bydgoskiego, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, medalem „Pro Memoria" przyznanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Złotą Odznaką PZKosz, Medalem Honorowego Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy, Złotą odznaką Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Złotą odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Zasłużony dla Lekkoatletyki oraz licznymi odznaczeniami stowarzyszeń i organizacji społecznych, np. Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Kujawsko-Pomorskiej Izby Budowlanej, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Działkowców. W 1998 roku uzyskał tytuł „Inowrocławianina roku”. Od lat w czołówce rankingów najlepszych prezydentów tygodnika Newsweek.

Żona - Aleksandra, jest kompozytorem i pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Mają dwóch synów i troje wnucząt.

 

Powrót do listy prelegentów