Marcin Obijalski

Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji Urząd Miasta Łodzi 

Dyrektor powstałego w październiku 2013 r. Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta (obecna nazwa „Biuro ds. Rewitalizacji”) odpowiedzialnego za realizację Programu „Mia100 Kamienic” oraz przygotowanie i koordynację procesu rewitalizacji, w tym wdrożenie regulacji wynikających z ustawy o rewitalizacji z października 2015 roku.

 Urodzony 25 lutego 1977 r. we Włocławku. Absolwent Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Tytuł licencjata na specjalizacji Integracja Europejska oraz tytuł magistra na specjalizacji Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Podyplomowe studia z zakresu Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Międzynarodowy certyfikat w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner.

W latach 2002-2006 członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, wchodzącego w skład Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. Autor i koordynator projektów unijnych z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w ramach których powstały na terenie województwa łódzkiego 44 firmy oraz z zakresu aktywizacji społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W latach 2003-2007 certyfikat akredytacji przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Od 2008 roku ekspert w zakresie oceny projektów w dziedzinie Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych (ocena ponad 250 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Od 2012 roku ekspert opiniodawca do spraw oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz walidacji produktów finalnych w obszarze Dobre rządzenie oraz Zatrudnienie i Integracja Społeczna przy Centrum Projektów Europejskich.

W latach 2012 - 2013 Zastępca Dyrektora w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ, odpowiedzialny m.in. za realizację programu remontowego „Mia100 Kamienic” obejmującego kompleksowe remonty kamienic komunalnych.

Od 2015 roku ekspert ds. oceny projektów w ramach PO WER przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Projektów Europejskich.

 

Powrót do listy prelegentów